Nieuws

Workshop voor Bewonerscommissies

Op woensdag 14 juni wordt door Eigen Haard een workshop georganiseerd voor Bewonerscommissies uit Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer.
Het onderwerp is "Hoe informeer je de achterban" Locatie is buurtcentrum Alleman in Amstelveen.
Verdere informatie via uw Bewonerscommissie.
 

Prestatieafspraken

Op 3 november hebben de Gemeente Amstelveen, Eigen Haard en de Bewonersraad Amstelveen een principeakkoord bereikt over de prestatieafspraken voor de komende jaren.
Voor 2017 en 2018 redelijk concreet en voor de jaren daarna zijn piketpalen geslagen.

Nieuwe woonwaarderingsstelsel is bekend.

De minister heeft een circulaire rondgestuurd, waarin het nieuwe woonwaarderingsstelsel is vastgelegd.
De WOZ-waarde bepaalt nu ook een aantal punten. Het "mooie" is dat de schaarstepunten verdwijnen. Maar ja of de huurder in de grote steden met een hoge WOZ-waarde er wat mee opschieten?
Ingangsdatum is 1 oktober 2015.
Via onderstaande link komt u direct bij de circulaire.
Woonwaardering 2015

20 november 2014

Op deze datum heeft u als lid van de Bewonersraad weer uitgebreid de gelegenheid om het bestuur de goede richting op te sturen.
We beginnen met een gesprek met de wethouder en daarna gaan we de rest van de agenda afwerken.

Brief Eigen Haard (vervolg)

Naar aanleiding van onze brief is er een indringend overleg geweest.
Waarin op tal van punten beterschap is beloofd. Tot nu merken we daar nog niet veel van en blijven we de zaak kritisch volgen.
Mocht er binnen afzienbare tijd geen verbetering optreden dan zullen we wederom een brief sturen, maar dan direct met een afschrift naar de RvC en de gemeente.

Brief naar Eigen Haard

In verband met de vele klachten over het functioneren van Eigen Haard is de Bewonersraad het gesprek aangegaan met de directie van Eigen Haard.
De fusie tussen Woongroep Holland en Eigen Haard heeft toch voor meer problemen, met name op computersysteemgebied, gezorgd dan aanvankelijk was verwacht.
Zodra er nieuws te melden is komen wij er hier op terug.

Bewonersraad op facebook

Vlak voor de kerst is onze facebookpagina de lucht in gegaan. Via dit medium proberen we om dichter bij de huurders te komen.
Wordt daarom fan van ons via facebook.
www.facebook.com/BewonersraadAmstelveen.

Bewonersraad en Eigen Haard stellen opzeggen Samenwerkingsovereenkomst uit tot 1 april 2013

Na overleg is besloten om de punten waar de Bewonersraad Amstelveen aan hecht in te brengen in de evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst tussen Alert en Eigen Haard is besloten om de Samenwerkingsovereenkomst tussen Bewonersraad Amstelveen en oud Woongroep Holland voort te laten bestaan tot eind maart 2013.
Begin maart zal een tussenstand worden opgemaakt om te kijken hoe het staat met de evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst van Alert en Eigen Haard.

Bewonersraad niet akkoord met eenzijdig opzeggen Samenwerkingsovereenkomst

Eind augustus kreeg de Bewonersraad een brief van Eigen Haard, waarin de Samenwerkingsovereenkomst, die in 2010 was afgesloten met Woongroep Holland, eenzijdig werd opgezegd. Dit was duidelijk in tegenspraak met de afspraken die gemaakt waren in het fusieconvenant.
Hierin was duidelijk afgesproken dat de Samenwerkingsovereenkomst eerst na onderling overleg zou kunnen worden beëindigd.
De Bewonersraad heeft dan ook samen met onze buren Onder Dak en Euro-parel bezwaar tegen het besluit aangetekend.
Met als resultaat dat binnenkort overleg wordt gevoerd over dit onderwerp.

Bewonersraad Amstelveen sluit overeenkomst met Stichting Alert

Eind mei heeft de Bewonersraad Amstelveen een aansluitingsovereenkomst gesloten met Stichting Huurdersfederatie Alert (de koepel van huurdersorganisaties die huurders van Eigen haard vertegenwoordigen).
In deze overeenkomst zijn een aantal uitgangspunten gedefinieerd, waaraan beide partijen in de komende tijd gaan werken om een grotere betrokkenheid van de huurdersorganisaties met de federatie te bewerkstelligen.
Alert doet feitelijk wat bij Woongroep Holland de Beleidsraad deed. De Beleidsraad was echter een samenwerkingsverband zonder wettelijke titel en bestond uit afgevaardigden van de drie huurdersorganisaties in Amtelveen en Uithoorn.
Names de Bewonersraad hebben twee bestuursleden zitting in het bestuur van Alert.

Bewonersraad Amstelveen en Huurdersraad St. Lodewijk zijn samengevoegd

Op 1 januari 2012 zijn de twee in Amstelveen werkzame huurdersorganisaties (Bewonersraad Woongroep Holland en Huurdersraad St. Lodewijk) samen verder gegaan onder naam Bewonersraad Amstelveen.
De drie bestuursleden zijn toegetreden tot het bestuur van de Bewonersraad Amstelveen.
Door de samenvoeging is er een sterke huurdersvertegenwoordiging richting Eigen Haard ontstaan en worden ca 10.000 huurders vertegenwoordigd.

De integratie van beide organisaties is soepel verlopen, zonder noemenswaardige strubbelingen.
Op dit moment worden besprekingen gevoerd met Alert (de koepelorganisatie van alle huurdersorganisaties in het werkgebied van Eigen Haard) over de aansluitngsovereenkomst tussen de Bewonersraad Amstelveen en Alert.
Door de aansluiting houden we ook vinger aan de pols bij het centrale beleid van Eigen Haard en hopen we een goede bijdrage te kunnen leveren aan adviserende rol van Alert.

Licht op groen voor samenvoeging Bewonersraad Woongroep Holland en Huurdersraad St. Lodewijk

Nadat op 17 november 2011 de leden van de bewonersraad Woongroep Holland hun fiat hadden gegeven aan de statutenwijzing, waarbij onder meer de naam van de vereniging gewijzigd werd in Bewonersraad Amstelveen, gaven ook de leden van de Huurdersraad St. Lodewijk op 1 december 2011 het groene licht voor opheffing van de Huurdersraad en samenvoeging bij de Bewonersraad Amstelveen.