Visie 2018 tot 2020

Betreft: Visie 2018 tot 2020 Inleiding:

De wereld om ons heen verandert in ras tempo.
Een nieuw kabinet met een minister van Wonen, die eerst wethouder in Amsterdam was. In maart 2018 zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. Op het gebied van de prestatieafspraken is het daarom wat rustig en wordt voortgeborduurd op de eerdere afspraken.

Wat gevolgen van het kabinetsbeleid zijn, is nog even koffiedik kijken. Doelgroepen van de Bewonersraad Amstelveen:
a. Huurders met een inkomen onder de sociale huurgrens van € 36.165,= hebben recht op een huurwoning met een max huurprijs van € 710,=
b. Huurders met een inkomen > € 36.165,= maar < € 40.349,=
Deze huurders zouden in aanmerking komen voor woningen met een middeldure huur (€ 712,= / € 850,= met een max van € 1000,=)
c. Huurders met een inkomen > € 50.000, die in de vrije sector moeten huren.

De Bewonersraad Amstelveen richt zich vooral op de huurders in het sociale en het middensegment.

Stakeholders:

Omdat we niet alleen op de wereld zijn zullen we de goede relatie moeten onderhouden met onze stakeholders.
Op lokaal niveau onderkennen we de volgende stakeholders:
de leden van onze vereniging (Bewonerscommissies en individuele leden)
Eigen Haard (Manager Woonservice)
gemeente Amstelveen
(toekomstige) Verenigingen van Eigenaars, waarin Eigen Haard participeert

Verder zijn de volgende stakeholders op centraal niveau van belang:
Huurdersfederatie Alert
Eigen Haard centrale directie (met name directeur wonen)
Overige huurdersorganisaties binnen het werkgebied van Eigen Haard
Woonbond Aandachtsgebieden
Op dit moment onderscheiden we 4 aandachtsgebieden, met daaronder de nu voorgenomen activiteiten:

a. Bewonerscommissies
BC's raadplegen bij adviesaanvragen/lokale kwesties d.m.v. internet/e-mail, is nu mogelijk en wordt verder uitgerold. (Er heeft zich nog geen goed onderwerp aangediend)

Via een enquête willen we een daarvoor in aanmerking komend onderwerp verder uitdiepen, waarbij de uitkomsten van de enquête leidraad zullen zijn voor de stellingname en inzet van de Bewonersraad.

Bij renovatieprojecten in kader van de prestatieafspraken, willen we de bewonerscommissies of klankbordgroepen ondersteunen en bijstaan indien nodig.

b. Eigen Haard Bewaken nakomen van:
toezeggingen: t.a.v. matiging huurverhoging/liberalisatie/verkoop
afspraken prestatieafspraken 2017 / 2018
Ondernemingsstrategie Eigen Haard
Huursom benadering via Alert
Communicatie afspraken
Prestatieafspraken
Uitkomst enquête

c. Alert
In 2018 zal de Bewonersraad ook weer goed vertegenwoordigd zijn in Huurdersfederatie Alert. In het Algemeen Bestuur zitten Hennie van Rijn en Henk Duursma als vertegenwoordigers. Zij zitten echter ook in het Dagelijks Bestuur, Hennie als voorzitter en Henk als penningmeester.
In 2018 zal Alert verder gaan met het intensiveren van de betrokkenheid bij de beleidsvorming van Eigen Haard. Voor de huurverhoging 2018 gebeurt dit al vroegtijdig, in december 2017, vindt uitwisseling van standpunten plaats tussen Eigen Haard en de door Alert ingestelde werkgroep huurverhoging.
Een ander aspect is de organisatie van de aangesloten huurdersverenigingen en de betrokkenheid van hun achterban. Er zijn lokaal grote verschillen in de omvang van het bestuur van de lokale verenigingen en het contact dat zij met hun achterban hebben.
Amstelveen heeft een hoge organisatie graad in bewonerscommissies, die aangesloten zijn bij de Bewonersraad en die naar de algemene leden vergaderingen komen. Ook heeft een groot aantal individuele huurders aangegeven de Nieuwsbrief digitaal te willen ontvangen en zo op de hoogte te blijven. Die betrokkenheid is er echter niet overal binnen de regio.
Verder verdient het aanbeveling om te kijken of de werkdruk voor de bestuursleden van Alert kan worden verminderd. Door de vele wijzigingen in wet- en regelgeving en doordat huurdersverenigingen steeds meer bij beleid worden betrokken wordt er veel kennis en inzet van bestuursleden gevraagd. Voor een aantal bestuursleden lijkt dit te veel te worden.

d. gemeente
Bewaken nakomen van:
Prestatieafspraken
Uitkomst enquête
Woonruimteverdeling Landelijk beleid:
De gevolgen van zowel de nieuwe woningwet als het nieuwe woonwaarderingsstelsel.
Hier zullen de komende tijd zeker veel vragen over worden gesteld. (bijv. hoe kom ik aan de WOZ-beschikking van mijn woning)

Onbekend is nog wat dit voor de huurverhoging van 2018 betekent.